ПРОЕКТ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

“ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.“
ПРОГРАМА: ПРСР 2014-2020.
МЯРКА: 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
ПОДМЯРКА: 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА.
ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА ПИВОТНА
СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ И ЗАКУПУВАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ВУКИ ООД“ ,гр. Съединение
НОМЕР НА ПРОЕКТА: BG06RDNP001-4.012-1134